Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 08-10-2021 00:15

Vakıf Finansal Kiralama'da bedelli sermaye artırımı

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı..

Vakıf Finansal Kiralama'da bedelli sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Esas sözleşmenin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 100 oranında arttırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, nakden arttırılacak 250.000.000 TL nominal değerli payların nama yazılı olarak ihraç edilmesine,
mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve halihazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına (Borsada işlem birimi 1 TL / 1 lot olup, şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günün resmi tatile rastlanması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
sermaye arttırımı nedeni ile çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yheni ihraç edilecek payların kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracat edilmesine,
yönetim kurulunun iş bu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan 'Sermaye arttırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişikin rapor'un onaylanmasına, sermaye artırımı işlemlerin gerçekleşmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasarı Kurulu, Borsa İStanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında şirket genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı